3 Normalt PaO2

Untitled Document

Vad är normalt PaO2 och SaO2 i olika situationer?

Normalt PaO2 i vila, och därmed indirekt SaO2, varierar med lufttrycket (höjden över havet) men också med individuella faktorer, främst åldern och kroppsläget.

Läs mer: Varför har äldre lägre PaO2

Hos unga och lungfriska personer är skillnaden i PO2 mellan artärblodet och det teoretiskt beräknade värdet i alveolerna (alveolo-arteriella O2-gradienten) mindre än 1 kPa i upprätt ställning. Skillnaden förklaras huvudsakligen av att venöst blod från bronker och hjärtmuskel tömmer sig i det syresatta blodet i vänster hjärthalva och drar ner PaO2. Överföringen av syrgas från alveolen till lungkapillären är alltså i det närmaste perfekt. Hos äldre personer uppstår avstängning av små luftvägar under varje utandning, vanligen i de nedre delarna av lungorna. [*]Det sker när Closing capacity överstiger den funktionella residualkapaciteten, FRC Fenomenet blir märkbart vid i genomsnitt 44 års ålder i liggande och 66 års ålder i upprätt läge[*]Nunn JF. Nunn's applied respiratory physiology. 4th edition. Butterworth-Heinemann Ltd, 1993 och medför viss tillblandning av venöst blod till arteriella sidan..

Figur 1. Uppmätta normalvärden i sittande ställning. I liggande är PaO2 i genomsnitt 0,8 kPa lägre[*]Crapo RO, Jensen RL, Hegewald M, et al. Arterial blood gas reference values for sea level and an altitude of 1,400 meters.
Am J Respir Crit Care Med 1999;160(5 Pt 1):1525–31

Figur 2. Motsvarande saturationsvärden.

Vilka PaO2- resp. SaO2-värden ska eftersträvas?

Huvudregeln är att man inte bör ge mer syrgas än attPaO2 och SaO2 håller sig inom normalområdet

Undantag som motiverar ett lägre PaO2 resp. SaO2 och SpO2:

För patienter med kronisk koldioxidretention och risk för förhöjt PaCO2 vid syrgasbehandling rekommenderas initialt en lägre målsättning för SpO2: 88% - 92%. Exempel på sådana åkommor:

Vid mycket svåra lungfunktionsrubbningar kan det ibland vara försvarligt att acceptera PaO2-värdden ner mot 6,7 kPa (SaO2 cirka 85%) i syfte att minska de toxiska effekterna av syrgashalter nära 100% [*]Nunn JF. Nunn's applied respiratory physiology. 4th edition. Butterworth-Heinemann Ltd, 1993 [*]Downs JB. Has oxygen administration delayed appropriate respiratory care?

Undantag som motiverar en högre målsättning för PaO2 resp. SaO2 och SpO2:

Exempel på självklara undantag är preoxygenering inför trakeal intubation/kanylering, samt avsiktlig hyperoxibehandling, t ex. vid kolmonoxidförgiftning och anaeroba infektioner.

Sedan millenieskiftet har flera studier hävdat att höga FIO2 perioperativt kan minska risken för infektioner i sårområdet [*]Blomqvist H. Sårinfektioner kan minskas med extra syrgas.
Läkartidningen 2000;97:1938
[*]Belda FJ, Aguilera L, Garcia de la Asuncion J, et al. Supplemental perioperative oxygen and the risk of surgical wound infection:
a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:2035–42.
och förbättra läkning av anastomoser vid kolorektal kirurgi [*]Garcia-Botello SA, Garcia-Granero E, Lillo R, et al. Randomized clinical trial to evaluate the effects
of perioperative supplemental oxygen administration on the colorectal anastomosis.
Br J Surg 2006;93:698–706
. Detta har på senare år ifrågasatts och efter en metaanalys 2015 ansåg Cochraneinstitutet inte att det fanns tillräcklig evidens för att rekommendera hög inandad syrgashalt i samband med operationer [*]Wetterslev J, Meyhoff CS, Jorgensen LN, Gluud C, Lindschou J, Rasmussen LS. The effects of high perioperative inspiratory oxygen fraction for adult surgical patients. Cochrane Database Syst Rev. 2015;6:CD008884. Året därpå kom WHO överraskande med rekommendationen att alla vuxna patienter som intuberas för att genomgå kirurgiska ingrepp ska inandas 80% syrgas under operationen och helst även 2 – 6 timmar direkt postoperativt [*]Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2016. ISBN 978 92 4 154988 2. Available from: http://www.who.int. Denna rekommendation har med rätta kritiserats starkt [*]Hedenstierna G, Perchiazzi G, Meyhoff CS, Larsson A. Who Can Make Sense of the WHO Guidelines to Prevent Surgical Site Infection? Editorial views. Anesthesiology 2017 (May);126.

När en patient behöver extra syrgas, ta reda på varför

Vid ett bestående fall i SpO2 på mer än 3 procentenheter bör ansvarig läkare kontaktas för bedömning, även när minskningen sker inom normalområdet, t ex. från 98% till 94%.

Vilka PaO2- resp. SaO2-värden är skadliga?

När det gäller hypoxemi (PaO2 < 8 kPa) finns ingen allmängiltig skarp gräns mellan skadliga och oskadliga nivåer. Det beror dels på bristen på vetenskapliga studier, dels på att det är olika beroende på kroppstemperatur, om det är ett akut eller kroniskt tillstånd, förekomst av komplicerande sjukdomar m. m. Dessutom kan det vara svårt att veta i vilken mån mortalitet/morbiditet vid svår hypoxi beror på själva syrebristen eller på grundåkomman.

Nedanstående tabell innehåller rekommendationer och ger en vink om vad som kan förväntas vid olika nivåer av syrebrist. [*]O'Driscoll BR, Howard LS, Davison AG. Guideline for emergency oxygen
use in adult patients. Thorax 2008;63 Suppl VI: vi1 - vi68
Denna referens innehåller i sin tur referenser till övriga värden i tabellen.

PaO2 kPa
Motsv. SaO2 eller SpO2%
Kommentar

3,7

53

Tolereras under kortare tid av höjdtränade bergsbestigare på Mount Everest

<4

57

Snabb sänkning till denna nivå kan ge medvetslöshet hos friska

<4,5

65

Kan ge hypoxisk hepatit hos lungsjuka

<5

71

Förekommer vid akut exacerbation hos KOL-patienter

<6

<80

Snabb sänkning till denna nivå reducerar mental förmåga hos friska

6

80

Kan ses som gräns för skadlig hypoxemi hos friska. Förekommer habituellt vid svår kronisk lungsjukdom

6,7

85

"Safe lower limit of hypoxemia for healthy people"

7,3

88

Normalt hos de som lever på höjder över 3 000 m.ö.h.

7,4

89

Lägsta värden som förekom i studie av kabinpersonal på flygplan under färd. Medförde inga symtom

7,7

90

Lägsta acceptabla värde hos svårt sjuka patienter

9

93

Normalt för friska passagerare vid flyg på marschhöjd

9,3 - 14

93-98

Målvärde för vuxna patienter. Undantag: Se ovan

Hyperoxemi (PaO2 > 15 kPa) är liksom hypoxemi potentiellt farligt, läs mer under: "Vilka biverkningar och risker finns med syrgastillägg?" Okritisk användning av syretillägg ska undvikas [*]Rousseau A, Sjöberg F. Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi.
Läkartidningen 206;103:1100-1104
.

Det finns sällan anledning att ge syrgas för att höja PaO2 över 10 kPa (motsv. SpO2 > 95%)

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 31
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se